CA EN ES
 
           

AIGUA

Sanejament aigua

EDAR Riu Sec

L’Ajuntament de Sabadell presta el servei de sanejament de les aigües residuals format per les següents infraestructures:

  • La xarxa de clavegueram (o sanejament en baixa)
  • Els col·lectors generals interceptors que recullen les aigües del clavegueram de la ciutat.
  • La depuradora de les aigües residuals, EDAR Riu Sec, amb un tractament d’ultrafiltració amb bioreactors de membrana (MBR) per un cabal de 35.000 m3/dia i d’eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor).
  • La depuradora de les aigües residuals, EDAR Ripoll, amb un tractament biològic amb eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor) per un cabal de 30.000 m3/ dia.
  • Les estacions de bombament de Sant Oleguer, de Can Roqueta, de Poble Nou i de Riu Sec.
  • L’emissari de retorn de les aigües depurades al riu Ripoll que permet enviar l’aigua depurada per gravetat fins al Molí Torrella i, mitjançant un bombeig, pot arribar fins a l’alçada del Torrent de Colobrers, amb l’objectiu de garantir el cabal ecològic del riu i la recàrrega dels aqüífers.

EDAR Riu Ripoll

 

Aquest servei es dona a les poblacions de Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Terrassa (zona de la Mancomunitat i l’Hospital), Barberà del Vallès (zona de la Romànica), una petita part de Sentmenat (Urbanització Pedra Santa) i Polinyà (Serra Maurina).

L’empresa explotadora del sanejament en alta (col·lectors generals, EDARs i emissari) és la Companyia d’Aigües de Sabadell SA (CASSA).

Les directives europees en matèria de sanejament obliguen als ens gestors a implementar millores en el sobreeixidors dels col·lectors generals interceptors. Per tal de donar compliment, a Sabadell, s’han instal·lat uns sacs filtrants que eviten que els residus sòlids no solubles, com ara les tovalloletes humides, s’aboquin al riu.

Sacs abans

Sacs després

 

 

 

Per a més informació Companyia d’Aigües de Sabadell SA.

Les eines normatives que permeten una correcta gestió del sistema són:

  • Ordenança municipal dels abocaments a la xarxa de clavegueram, que permet el control dels abocaments industrials i garantir que les aigües arribin en condicions a les depuradores.
  • Reglament del servei municipal de sanejament de les aigües residuals que regula l’explotació de tot el sistema de sanejament.

Per a més informació, consultar l’apartat de normativa municipal vigent