CA EN ES
 
           

AIGUA

Qualitat aigua

Per tal de garantir la qualitat de la gestió del cicle integral de l’aigua, es realitzen una sèrie de controls a diferents nivells:

  • Aigua potable:CASSA realitza de forma periòdica i a través d’un laboratori extern certificat analítiques a l’aigua de consum. Aquests resultats són posteriorment enviats a el Ministeri de Sanitat i bolcats al Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC).
  • Fonts naturals: el Laboratori municipal analitza trimestralment la qualitat de les aigües de 19 fonts naturals del rodal de Sabadell. Analitza paràmetres tant físicoquímics com microbiològics, seguint els criteris establerts al Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les aigües de consum humà de la Generalitat de Catalunya.
  • Estat ecològic del riu Ripoll i del riu Sec: cada any, l’Ajuntament encarrega a un laboratori acreditat, l’estudi de l’estat ecològic, tant del riu Ripoll com del riu Sec al seu pas per Sabadell. Aquest estudi mesura la qualitat biològica del riu mitjançant un índex que integra variables biològiques, hidromorfològiques i fisicoquímiques. El valor d’aquest índex estima el grau de conservació natural de l’hàbitat del riu, des de l’estat natural (riu no pertorbat) fins a un estat pèssim de conservació.
  • Inspeccions periòdiques a les empreses amb analítiques dels seus abocaments
  • Autocontrol riu Sec i riu Ripoll
  • Control aigua entrada i sortida EDARs