Acords de la Junta de Portaveus

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Sessions dels òrgans de govern
Descripció: Els comunicats i acords de la Junta de Portaveus
Fonts:
  Alcaldia / Ajuntament de Sabadell
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8.c; 8.m
Etiquetes:organització municipal, organización municipal, Junta de portaveus, Junta de portavoces, acords, acuerdos

Descàrregues

Comunicats i acords
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Actes administratius sobre domini públic, o serveis públics

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Actes jurídics i administratius
Descripció: Actes administratius, declaracions responsables, comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.
Fonts:
  Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1f
Etiquetes:perfil contractant, perfil contratante, contractació pública, contratación pública, serveis municipals, servicios municipales, Licencias, Llicències, Concessions, Concesiones

Descàrregues

A la plataforma Contractació Pública, filtrar per tipus de contractes:Contractes Admnistratius Especials; Gestió de Serveis Públics o altra legislació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
LLICÈNCIES DEMANIALS: Autoritzacions per a la utilització privativa de béns públics
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Actes de la Comissió Informativa Especial de Transparència.

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Sessions dels òrgans de govern
Descripció: Actes de les Sessions de la Comissió
Fonts:
  Transparència2
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
Etiquetes:organització municipal, organización municipal, actas, actes, transparencia, transparència

Descàrregues

Acta de la Comissió de Transparència de 13 de febrer de 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 2 d'abril de 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 11 de maig de 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 30 d'octubre de 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 13 de novembre de 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 10 de gener de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 7 de febrer de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 14 de març de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 4 d'abril de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 25 d'abril de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 9 de maig de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 13 de juny de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència d'11 de juliol de 1017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 15 de novembre de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència d'1 de juliol de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència del 4 d'octubre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 20 d'octubre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 8 de novembre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 13 de desembre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Actes dels Consells de Participació

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Sessions dels òrgans de govern
Descripció: Actes de les sessions dels Consells de Districte, i altres ens de participació
Fonts:
 • Participació-T
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
Etiquetes:organització municipal, organización municipal, participació ciutadana, participación ciudadana, actas, actes, Consejos de distrito, consells de districte

Descàrregues

Consells de districte
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Consell Municipal de Salut:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Consell Escolar Municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Consell de Solidaritat i Cooperació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Consell dels infants i adolecents de sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Taula de Patrimoni
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Actes jurídics de revisió en via administrativa

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Actes jurídics i administratius
Descripció: Actes que hagin estat objecte d'un procediment de revisió d'ofici en via administrativa, i Actes de declaració de lesivitat.
Fonts:
  Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1g
Etiquetes:revisió d'ofici, revisión de oficio, actes administratius, actos administrativos

Descàrregues

Inici del procediment de revisió d'ofici dels actes administratius relatius a l'antiga caserna de la Guàrdia Civi , carrer Batllevell 18-carrer Vilarrúbies 151, de Sabadell. Acta del PLE de l'Ajuntament de Sabadell. Data 29/09/2016.Veure el punt 9
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Inici del procediment de revisió d'ofici del contracte de gestió del servei públic de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell. Acta del Ple. Data 26/01/2017 . Veure el punt 9.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Inici del procediment de revisió d'ofici de diversos actes relatius a la finca de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Acta de Ple de 26 de juny de 2017. Veure punt 11
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Declaració de caducitat del procediment de revisió d'ofici de diversos actes relatius a la finca de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, incoat per acord del Ple de 26 de novembre de 2015. Acta del dia PLE 26 de juny de 2017. Veure punt 10
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Declaració de nul·litat d'actuacions de terminació convencional de l'autorització demanial de l'ús parcial i a precari de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Agenda d'activitats.

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els serveis municipals
Descripció: Les activitats de la ciutat
Fonts:
 • Transparència
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD

Descàrregues

Agenda Museu d'Art i Museu d'Història
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda Gent gran
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda esportiva
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda Jove
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Fira Sabadell. Calendari firal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda cultural
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda de l'Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda Teatre Principal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda La Faràndula
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda de Salut
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda Centre Cívics
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda Nova Ciutadania
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda Sabadell Cinema
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda de Creences i Conviccions
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda de Drets Civils
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda de Gènere, Feminisme i LGTBI
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda BIMS (Biblioteques Municipals de Sabadell)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Agenda de govern

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: El govern i l'organització
Descripció: Les reunions i actes públics on estaran presents els membres del govern de la ciutat
Fonts:
  Gabinet de l'Alcaldia-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 47.2
Etiquetes:partido politico, partit polític, partits, agenda, agendas, grup municipal, grupo municipal, grupos municipales, grups municipals, calendari, calendario

Descàrregues

Agenda de govern
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Agenda de l'Alcalde/essa

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: El govern i l'organització
Descripció: Les reunions i actes públics on estarà present l'alcalde/essa
Fonts:
  Gabinet de l'Alcaldia-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 47.2
Etiquetes:agenda, agendas, calendari, calendario, alcalde

Descàrregues

Agenda de l'alcaldessa
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Alliberats sindicals

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: La plantilla i els llocs de treball
Descripció: Nombre d'alliberats sindicals a l'Ajuntament i els ens dependents, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos i el nombre d'hores sindicals.
Fonts:
  Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.2
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, Cost econòmic, Coste económico, Sindicatos, Sindicats, Delegados sindicales, delegats sindicals

Descàrregues

2021
Alliberats Sindicals
Format:
Data creació: 24/01/2022
Data publicació: 26/01/2022
Freqüència d'actualització: Anual

Alts càrrecs directius i personal eventual

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: La plantilla i els llocs de treball
Descripció: Perfil i dades biogràfiques. Característiques, funcions i retribucions dels alts càrrecs directius i del personal eventual.
Fonts:
 • Alcaldia / Ajuntament de Sabadell
 • TransparènciaRecursos Humans
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, Altos cargos, Alts càrrecs, personal eventual, biografia, sueldo, sou, salari, salario, estructura municipal, organització municipal, organización municipal

Descàrregues

Personal eventual: Informació sobre el seu perfil i dades biogràfiques, característiques, funcions i retribucions
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica