Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:
 • Recursos Humans-T3
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d; 11.1e
 • INFOPARTICIPA 27; ITA 4, 6

Descàrregues

Personal eventual: Informació sobre el seu perfil i dades biogràfiques, característiques, funcions i retribucions
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:
 • INTERVENCIÓ-T
 • Tresoreria-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • INFOPARTICIPA 31; ITA 45

Descàrregues

Intervenció General: Informes mensuals sobre compliment de terminis.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Mensual
Tresoreria: Informes trimestrals sobre compliment de terminis.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Trimestral

Es publica el Pla de Govern?

Fonts
 • Serveis Municipals-T
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3; 12.4
 • INFOPARTICIPA 18; ITA 9; 60; 61; 62; 63; 64

Descàrregues

Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'Aire de Sabadell (2017-2022)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció d'Energia Sostenible - PAES 2016-2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
El Pla de Mobilitat urbana de Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Acció Social. Sabadell 2016-2025
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'acció de salut. Sabadell 2016
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local de drogues de Sabadell 2016-2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla estratègic de Participació de Sabdell. Horitzó 2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell. 2019-2029
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de foment de les arts audiovisuals de Sabadell. 2018-2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de relacions exteriors i projecció internacional de Sabadell. Maig 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local d'Infància i Adolescència de Sabadell. Abril, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI. Per a la promoció de la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2018-2022. Regidoria de Drets Civils i Gènere. Ajuntament de Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de gestió agroforestal de la finca municipal de Can Gambús. Octubre 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla per a l'Equitat i l'èxit educatiu. Sabadell 2017-2027
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Sabadell. Juliol de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica el pressupost de l'ajuntament de l'any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'existir?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:
  Serveis Econòmics-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • INFOPARTICIPA 21; ITA 37, 39

Descàrregues

Pressupostos municipals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple?

Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T1
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • INFOPARTICIPA 37

Descàrregues

Dins Actualitat: Twitter Ajuntament de Sabadell. #PleSbd
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Veure les sessions de Ple, videoactes, actes i comunicats i acords de la Junta de Portaveus
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:
  INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a; 11.1c
 • INFOPARTICIPA 24, ITA 38; 40; 41; 43; 44: 46; 71

Descàrregues

Compliment objectiu estabilitat
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Trimestral
Memòria i Compte General
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (d'acord amb la normativa de l'Ordre HAP / 2075/2014).

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Subministradors i costos dels serveis
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • ITA 59

Descàrregues

Compte General 2017. Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis. Es pot veure Resum a les pàgines 14 a 18 del Document
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Cost efectiu dels serveis 2017
Format:
Data creació: 16/11/2018
Data publicació: 16/11/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:
  INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • INFOPARTICIPA 22; ITA 37

Descàrregues

Execució trimestral del pressupost
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Trimestral

Es publica informació sobre la història del municipi?

Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Fonts:
  Cultura-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA AJUNT SBD
 • INFOPARTICIPA 38

Descàrregues

La ciutat
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica l' import del deute públic municipal consolidada i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • INFOPARTICIPA 25, 25; ITA 46

Descàrregues

Endeutament municipal. Apartat C.3 de les pàgines 53 a 57 del document enllaçat
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual