Control Econòmic i Compte General

Informació econòmica i financera
Economia i finances
La gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
Fonts
 • INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • Control Econòmic i Compte General

Convenis i acords sindicals

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Acord/Conveni de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/iques de l'Ajuntament.
Fonts
 • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1i
 • Convenis i acords sindicals

Convenis subscrits per l'Ajuntament

Contractació pública, convenis i subvencions
Convenis
Convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2a
 • Convenis subscrits per l'Ajuntament

Convenis urbanístics, i altres plans i programes d'Urbanisme

Plans d'actuació i urbanisme
Plans i normes d'urbanisme
Convenis, i altres plans i programes que s'hagin d'elaborar en compliment d'una norma amb rang de llei i els plans que s'han de publicar amb caràcter obligatori.
Fonts
 • Urbanisme-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
 • Convenis urbanístics i altres plans urb.

Convocatòria de subvencions i ajuts

Contractació pública, convenis i subvencions
Subvencions
Relació actualitzada de les subvencions i ajuts previstes per convocar durant l'exercici pressupostari, amb la indicació de l'objecte o finalitat i la descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 15.1a; 15.1b
 • Convocatòria de subvencions i ajuts

Cost de les campanyes de publicitat institucional

Informació econòmica i financera
Economia i finances
El cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes de la campanya i import contractat a cada mitjà de comunicació.
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1f
 • Cost de les campanyes de publicitat institucional

Cost efectiu dels serveis

Informació econòmica i financera
Economia i finances
Fonts
 • INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • Cost efectiu dels serveis

Creació o Modificació de Normes i Reglaments

Normativa, acords i actes jurídics
Normes i reglaments
Les normes, ordenances i reglaments en tràmit per a la seva aprovació inicial.
Fonts
 • Transformació organitzativa
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 10.1b; 10.1c; 10.2
 • Creació o Modificació de Normes i Reglaments

Criteris de qualitat dels contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Altres informacions de contractació
Les condicions i obligacions assumides pels gestors amb relació a la qualitat, l'accés al servei i els requisits de prestació del servei. (drets i els deures dels usuaris, facultats d'inspecció, control i sanció que pot exercir l'Administració, procediment per a formular queixes o reclamacions, etc)
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.4abcd
 • Criteris de qualitat dels contractes

Criteris interpretatius i respostes en les licitacions de contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Altres informacions de contractació
Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació. Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació.
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1g; 13.1h
 • Criteris en les licitacions de contractes