PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
  

EDUCACIÓ

cap participacio educacio

Família - Escola

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan sectorial de participació consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l’ensenyament dins l’àmbit del municipi. Es creà el 1981 i després es va anar adequant a la nova realitat social i al nou marc legal en l’àmbit educatiu.

El mes de juny del 2004 es va modificar el Reglament per adaptar-lo a la nova realitat de la ciutat.

L’objectiu del CEM és que mitjançant la participació i la col·laboració entre totes les parts afectades, sorgeixin activitats, informes i propostes que millorin essencialment la qualitat de l’ensenyament.

Consells Escolars del Centre

Consells d'entitats Ciutat i Escola

Fòrum Educatiu de Sabadell

 BANNERforumgeneral


QUÈ ÉS EL FÒRUM EDUCATIU?

El Fòrum Educatiu de Sabadell es planteja com una sèrie de trobades periòdiques adreçades al conjunt de la comunitat educativa i a qualsevol persona interessada, per fomentar l'intercanvi d'idees i l'aportació de propostes relacionades amb les polítiques educatives de la ciutat. La iniciativa respon a la voluntat d'afavorir la participació i la coresponsabilitat de tothom en l’educació.

En la darrera edició es va posar sobre la taula el tema "Com superem els estereotips de gènere? La coeducació com a repte"

CONSULTA LES EDICIONS ANTERIORS


CONEIX MÉS SOBRE EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Sessions Plenàries

Durant el curs 2021-22 s'han dut a terme els següents plenaris:

El dia 21 d'octubre es van tractar els següents temes:

 • Aprovació de l’acta anterior
 • Informacions d’inici de curs
 • Línies de treball per al curs 2021-22
 • Seguiment del treball de la comissió de segregació
 • Cobrir vacants a la comissió permanent
 • Altres temes
 • Torn obert de paraula

El dia 16 desembre es van tractar els següents temes:

 • Aprovació de l’acta anterior
 • Pacificació dels entorns escolars: actuacions i propostes
 • Pressupost d’Educació per a l’any 2022
 • Possible adhesió al Manifest del Consell Escolar de Catalunya
 • Cobrir vacants a la comissió permanent
 • Altres temes: Informació sobre els projectes Aules Steam i Passaport Edunauta
 • Torn obert de paraula

El dia 22 de febrer del 2022 es van tractar els següents temes:

 • Aprovació de l’acta anterior
 • Preinscripció del curs 2022-23
 • Posada en comú de les conclusions de la comissió sobre segregació escolar a Sabadell
 • Altres temes
 • Torn obert de paraula

Competències

El Consell Escolar Municipal ha de ser consultat per l’Ajuntament i l’Administració educativa respecte a les següents qüestions:

 • Determinació dels llocs escolars que s’han de crear, substituir o suprimir dins del municipi.
 • Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumne.
 • Determinació dels criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d’ensenyament.
 • Fixació dels criteris de planificació i admissió d’alumnes als centres de la localitat.
 • Proposta de criteris sobre la dotació de pressupostos i la variació de plantilles dels centres educatius.
 • Propostes de convenis i acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu.
 • Les actuacions i normes municipals que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars, amb incidència en el funcionament dels centres docents.
 • Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.

Composició i funcionament

COMPOSICIÓ

El Consell Escolar Municipal està integrat per representants dels diferents col·lectius relacionats amb el món educatiu: l’Ajuntament, mares i pares d'alumnes, professorat, els propis alumnes, directors/es dels centres públics, titulars de centres concertats, personal d’administració i serveis, centres municipals, escoles bressol, escoles d’adults, els Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament, Serveis Socials d’Atenció Primària, Consells de Districte i entitats de lleure.

El Consell Escolar Municipal es compon de: President/a, Vicepresident/a, secretari/a i vocals.

Si voleu conèixer la composició del CEM i saber quins són els vostres representants, feu clic aquí

Procés de renovació del CEM

Després de les eleccions als consells escolars de centre que es porten a terme a finals dels anys parells, el CEM també s'ha de renovar. Per fer-ho, es porta a terme un procés que intenta incentivar la participació dels diferents sectors i que es pot resumir així:

- s'informa als diferents sectors sobre les places que s'han de renovar i sobre la possibilitat de presentar candidatures

- un cop recollides les candidatures, s'informa a tots els membres de cada sector

- en un consell ordinari del centre dels mesos d'abril, maig o juny es realitza la votació

- escrutini dels vots al mes de juliol

- incorporació al primer plenari del curs següent


FUNCIONAMENT

El Consell funciona en Plens i en Comissió Permanent, encara que també es poden crear comissions per tractar temes específics:


 • Ple

Al Ple del Consell Escolar Municipal correspon, entre d’altres atribucions, debatre i aprovar els informes i dictàmens, atendre les consultes que li faci l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament, aprovar la memòria del CEM, proposar la creació de comissions, demanar informació i elevar informes i propostes a l’Administració educativa.


 • Convocatòria de les sessions

El règim de sessions està fixat en una sessió ordinària bimensual i altres extraordinàries que es puguin convocar si el tema ho requereix. Totes les sessions són convocades amb un mínim de 2 dies feiners d’antelació.


 • Quòrum d'Assistència

El Ple del Consell queda constituït vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres, que no pot ser mai inferior a tres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió.


 • Adopció d'acords

L’adopció d’acords s’ha de fer mitjançant votació ordinària, tret que el Ple acordi en algun cas concret la votació nominal o secreta.

Els acords s’han de prendre per majoria simple dels membres presents i en cas d’empat es farà una nova votació i si aquest persisteix decidirà el vot de qualitat del president.

Temes a debat

En aquesta secció podeu trobar els temes que es debatran durant aquest curs al Consell Escolar Municipal i els què es van tractar en cursos anteriors.


CURS 2017-18

A la sessió plenària del dia 24 d'octubre del 2017 es va acordar la creació d'una comissió de seguiment de l'aplicació del Pla per l'equitat i l'èxit educatiu. Està previst que aquesta comissió es reuneixi a principi i a l'acabament de cada curs per analitzar i valorar el grau de realització de les accions previstes inicialment.


CURS 2016-17

Al plenari del mes de febrer del 2017 es va acordar la creació dues comissions de treball per abordar diversos aspectes:

- comissió sobre polítiques d'escolarització: fa uns mesos es va crear una comissió de treball per analitzar el Mapa Escolar que havia de proposar l'oferta educativa de la nostra ciutat fins a l'any 2026. Al mes de febrer la comissió ja havia realitzat l'anàlisi de les dades demogràfiques i de les places dels diferents nivells educatius i zones de la ciutat per valorar quina ha de ser l'oferta dels propers anys que doni resposta a la possible demanda.

A partir d'aquell moment es va voler fer un pas més enllà i es va proposar la creació d'una comissió que analitzés i proposés quines han de ser les polítiques educatives que han de portar-se a terme per garantir una escolarització equilibrada, valorar quin model de centre volem, si cal prioritzar o no l'itinerari pedagògic i d'altres qüestions que puguin incidir en una oferta educativa que doni resposta a totes les necessitats dels infants i joves de la ciutat.

- comissió sobre polítiques educatives: al mes de febrer estava elaborant un Pla per a l'equitat i l'èxit educatiu per als propers anys i des del Consell Escolar Municipal es va voler participar en aquest procés i posar sobre la taula diversos aspectes que han de regir la política educativa de la nostra ciutat. S'estan recollint les aportacions de la comunitat educativa a través de medis molt diversos i un d'ells és el CEM, com a òrgan d'assessorament i consulta a nivell municipal.


CURS 2015-16

Elaboració del Mapa Escolar de Sabadell. Al plenari del mes de març de 2016 s'ha aprovat la creació d'una comissió de treball que elabori la proposta de Mapa escolar per als propers cursos.

Proposta d'elaboració d'un protocol sobre l'assetjament. Es va crear una comissió que va analitzar les diferents accions que s'estan portant a terme a nivell de ciutat en relació a l'assetjament i es va proposar un document que recull algunes recomanacions tant per als centres educatius com per a d'altres entitats on participin infants i joves. Si voleu consultar el document, cliqueu aquí.

Accedeix

Documents

En aquest apartat podreu consultar els documents generats pel Consell o que poden ser d'interès per a la comunitat educativa.


CURS 2021-22

- Acta de la sessió del 21 d'octubre de 2021

- Acta de la sessió del 16 de desembre de 2021

CURS 2020-21

- Calendari escolar del curs 

- Acta de la sessió del 29 d'octubre de 2020

- Acta de la sessió del 4 de febrer de 2021

- Acta de la sessió del 29 d'abril de 2021

- Acta de la sessió del 10 de juny de 2021


CURS 2019-20

- Calendari escolar del curs

- Acta de la sessió del 24 d'octubre de 2019

- Acta de la sessió del 12 de desembre de 2019

- Acta de la sessió del 20 de febrer de 2020

- Acta de la sessió del 15 de juny de 2020


CURS 2018-19

- Calendari escolar del curs

- Acta de la sessió plenària del dia 6 de novembre de 2018

- Acta de la sessió plenària del dia 22 de gener de 2019


CURS 2017-18

- Calendari escolar del curs

- Acta de la sessió plenària del dia 24 d'octubre del 2017

- Acta de la sessió plenària del dia 6 de març de 2018

- Acta de la sessió plenària del dia 2 de maig de 2018


CURS 2016-17

- Calendari escolar del curs

- Acta de la sessió plenària del dia 20 d'octubre del 2016

- Acta de la sessió plenària del dia 13 de desembre del 2016

- Acta de la sessió plenària del dia 21 de febrer del 2017

- Acta de la sessió plenària del dia 20 d'abril del 2017

- Acta de la sessió plenària del dia 30 de maig del 2017


CURS 2015-16

- Calendari escolar del curs

- Acta de la sessió plenària del dia 1 de març del 2016

- Aportacions del CEM sobre l'assetjament entre iguals

- Acta de la sessió plenària del dia 31 de maig del 2016