PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
  

EDUCACIÓ

 

cap escola bressol

L'escola bressol (el primer cicle de l'educació infantil) és l'etapa educativa dels infants dels 0 als 3 anys. Aquesta etapa es caracteritza per oferir un entorn molt proper al marc familiar, amb flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, i s'adequa sovint a les necessitats de la família, amb una relació intensa amb els pares i les mares.

El nostre model educatiu

L'etapa d'Educació Infantil és una etapa amb caràcter plenament educatiu.

Des d'aquesta premissa les Escoles Bressol Municipals tenim com a objectiu contribuir al desenvolupament físic i motor, afectiu i emocional , social e intel·lectual dels infants proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge.

Conscients també que la família esdeveniu el primer i més important context de desenvolupament per als infants i el pare i la mare els primer i principals educadors, les nostres escoles responen tant al dret dels infants a freqüentar contextos educatius que ampliïn i diversifiquin les experiències viscudes al context familiar com a les diferents necessitats de les famílies que requeriu aquest servei per a la conciliació de la vida laboral i familiar.

Per tal de respectar la responsabilitat fonamental de les mares i pares en aquesta etapa, les escoles bressol municipals cooperarem estretament amb les famílies vetllant per aconseguir el benestar integral de l'infant en tots els àmbits.

La intencionalitat educativa orientarà en aquesta etapa tots els moments, activitats i situacions que es desenvolupin als nostres centres. Les diferents propostes i experiències d'aprenentatge s'abordaran des d'un enfocament integrat i globalitzador.

Per nosaltres l'infant és el protagonista i participant actiu en la tasca conjunta que és l'educació i ha de ser considerat una persona amb drets i amb un gran potencial congnitiu.

Educar implica potenciar en cada infant totes les seves capacitats perquè progressin en el seu desenvolupament equilibrat i global.

Els nostres centres actuen també com a element afavoridor de l'equitat social que cerca equilibrar les possibles desigualtats dels infants derivades de les situacions familiars i/o de l'entorn més immediat.

El treball amb les famílies

Com ja hem avançat la família sou el primer context i el nucli bàsic de socialització de l'infant i per tant teniu un paper protagonista en el seu desenvolupament. Qualsevol forma d'atenció educativa a la petita infància ha de passar per considerar els pares i mares com a primers i principals educadors.

Per això a les escoles bressol municipals es dona molta importància i es potencia el treball de col·laboració mútua entre família i escola. Per part de l'escola bressol s'estableixen una sèrie de mecanismes que garanteixen la fluïdesa d'informació entre família i escola. Entre aquests mecanismes hi ha el contacte diari ja que la família entra a l'aula amb l'infant i s'estableix un primer contacte entre tutor/-a i família . A part d'aquesta comunicació diària, es treballa la col·laboració família-escola.

Alguns d'aquests mecanismes són:

 • Entrevistes individuals
 • Reunions plenàries d'inici de curs, acabat el període d'adaptació i final de curs.
 • agenda, butxaca informativa i/o fulls informatius

A banda dels sistemes de traspàs d'informació a les escoles bressol hi ha un espai adaptat i acollidor a on les famílies podeu trobar tot un seguit de publicacions: articles, llibres,revistes que poden ser del seu interès.

A més hi ha tota una sèrie d'activitats tant per impulsar la participació de les famílies en algunes activitats a l'aula, com per fomentar la participació de les famílies en xerrades, tallers, hores del cafè, ... oferint un espai de formació, debat i diàleg.

El tractament de les necessitats educatives especials

Les Escoles bressol municipals afavorim la detecció precoç de necessitats educatives específiques i de les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels alumnes garantint així que es pugui actuar de manera més immediata.

Els infants amb necessitats educatives especials són aquells que presenten dificultats en el seu desenvolupament, i per tant requereixen d'actuacions protectores i compensadores al llarg del seu procés de creixement i aprenentatge. Pel que respecta a l'escola bressol municipal , aquestes actuacions es basen en la realització d'una programació individual adaptant les àrees del desenvolupament a la realitat dels infants.

S'estableixen també coordinacions periòdiques entre els diferents serveis i professionals que fan el seguiment dels infants : CDIAP, ONCE, CREDAV, ...

Els equipaments

Tots els espais estan pensats i dissenyats des de la vessant de la funcionalitat, disposem de zones lluminoses, acollidores, pràctiques per al desenvolupament de les activitats i espais oberts per facilitar l'experimentació dels infants.

Totes les escoles compten amb:

 • Aules àmplies amb zona de lavabos integrada a l'aula (en el cas de les escoles que disposen d'aula de lactants aquestes també incorporen una biberoneria i un dormitori dintre del mateix espai d'aula).
 • Cuina equipada per a la correcta realització del servei de menjador. En funció del nombre d'infants apuntats al servei de menjador el servei pot ser de catering o bé elaborat a la mateixa escola.
 • Sala d'usos múltiple: espai que fa les funcions de menjador i a la vegada permet fer diferents activitats com psicomotricitat, laboratoris...
 • Dormitoris: espais condicionats per garantir el descans dels infants
 • Sala de cotxets: espai per facilitar a aquelles famílies que han de deixar els cotxets dels infants a l'escola./li>
 • Pati: espai a l'aire lliure amb jocs infantils i materials adaptats als infants
 • Sala de mestres
 • Despatx de direcció

Com ens organitzem

Ràtios

El nostres centres compleixen la normativa vigent que regula el primer cicle de l'educació infantil i que fixa les següents ràtios:

 • Lactants (4 mesos a 1 any): 8 infants per aula
 • Maternals (1 a 2 anys): 13 infants per aula
 • Caminants (2 a 3 anys): 20 infants per aula
Personal Docent

El personal dels nostres centres són professionals qualificats i que estan en possessió de la titulació requerida per al desenvolupament de la seva tasca.

Els principals valors que regeixen en els equips docents són la motivació, la sensibilitat, el compromís i la implicació en la innovació pedagògica per a millorar el servei des de la premissa que cal la seva intervenció activa, afectuosa, entusiasta i reflexiva per suscitar l'activitat constructiva de l'alumne que serà la responsable del seu progrés.

La dotació de personal docent de les escoles bressol municipals es regeix per la normativa vigent, el decret 282/2006 de 4 de juliol i consisteix en:

 • Direcció del centre
 • Tutors/-es d'aula
 • Tècnics/ques de suport a les aules
 • Psicopedagog/a

Horaris

Es planteja una proposta d'horaris flexible que permeti respectar els ritmes dels infants i afavorir la conciliació laboral i familiar. A conseqüencia de la situació de pandèmia aquests horaris poden patir modificacions:

 • Jornada completa de 8'45 a 12 i de 15 a 17'15h.
 • Jornada de matí de 8'45 a 12h.
 • Flexibilitat de matí de 7'45 a 8'45h.
 • Flexibilitat de tarda* de 17'15 a 18'15h.
 • Servei de menjador de 12 a 13h.
 • Servei de menjador de 12 a 15h

El servei de menjador té dues modalitat d'ús : la primera per aquelles famílies que vulguin recollir l'infant a les 13 hores després de dinar i abans del temps dedicat a descans i la segona per aquelles famílies que en fan ús complert del servei d'alimentació i descans.

També oferim el servei de flexibilitat de matí que es preveu de forma fixa i la flexibilitat de tarda que es podrà fer si hi ha prou demanda.

Calendari

El calendari escolar està plantejat des del punt de vista de respecte de les necessitats i ritmes de l'infant i des de les necessitats de conciliació de la vida familiar i laboral. El servei és per 11 mesos.

El calendari del curs 2022-23:
 • Inici de curs - període de familiarització: del 6 al 8 de setembre de 2023
 • Horaris normals i servei de menjador: 12 de setembre de 2023
 • Festivitat del Pilar: 12 d'octubre de 2023
 • Tots Sants: 1 de novembre de 2023
 • Dia de la Constitució: 6 de desembre de 2023
 • Festivitat de La Immaculada: 8 de desembre de 2023
 • Jornada intensiva: 22 de desembre de 2023
 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 (ambdós inclosos)
 • Dia de lliure disposició proposat pel CEM: 28 de març de 2024
 • Vacances de Setmana Santa: del 29 de març a l'1 d’abril 2024
 • Festa del Treball: 1 de maig de 2024
 • Festiu local Aplec de la Salut: 13 de maig de 2024
 • Festivitat de Sant Joan: 24 de juny de 2024
 • Acabament període lectiu de l'alumnat: 31 de juliol de 2024

Serveis

Les escoles bressol municipals atenen nens d'1 a 3 anys en tots els centres i en set centres també oferim aula de lactants de 4 a 12 mesos.

El nostre projecte educatiu es basa en l'escolta de l'infant i el reconeixement com a protagonista actiu del seu propi desenvolupament.

Vetllem per fomentar un entorn adequat, suggerent, estimulant i ple de possibilitats que ajudin l'infant en la descoberta i aprenentatge d' experiències que desenvolupin totes les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials.

Les rutines diàries, les activitats i les situacions quotidianes han de ser el mecanisme per donar a l'infant els recursos i estratègies per desenvolupar-se com a individu.

Apliquem una metodologia fonamentada en la filosofia de l'aprenentatge significatiu, a través de l'exploració i manipulació de diferents tipus de materials, objectes, etc.

Posem al seu abast racons de joc simbòlic, laboratoris d'experimentació, de llenguatge, de llum, espais temàtics, ... eines summament enriquidores que potencien les capacitats dels nens i que el ofereix un escenari adient per desenvolupar-se de manera integral.

Complementem l'activitat amb sortides estretament vinculades al projecte educatiu del centre i incorporem les famílies fent-vos participar a les activitats d'aula, lúdiques i festives, ja que la celebració de les festes tradicionals estan pensades com a part del projecte del centre.

Flexibilitat horària de matí

Aquest servei que és complementari a l'escola bressol, s'adreça a aquelles famílies que teniu dificultats per atendre als vostres infants fora de l'horari marc del centre. L'objectiu és flexibilitzar horaris per facilitar a les famílies la conciliació, alhora que es satisfan de forma integral les necessitats dels infants.

El servei es converteix en un espai global d'atenció als infants que estan atesos pels professionals del centre i que s'ofereix de manera fixa al matí , de les 7:45 a les 8:45 i a la tarda de les 17:15 a les 18:15 en funció de la demanda*.

Menjador i dormitori

El servei de menjador també és un servei complementari de l'escola que cobreix unes funcions molt importants en el dia a dia del desenvolupament dels infants: l'alimentació i el descans.

Totes les escoles disposem de cuina, menjador i dormitori adaptats a les edats i característiques dels infants. El tipus de servei del menjar potser “insitu” o transportat. El servei “insitu” es refereix a l'elaboració dels àpats a la mateixa escola. El servei transportat es basa en la realització del menú a una cuina central i posteriorment és traslladat a l'escola a on s'acaba d'organitzar i distribuir. Ambdues modalitats garanteixen tots els requeriments higiènic-sanitaris existents.

L'acte de l'alimentació és un aprenentatge més en la vida dels infants i s'ha d'entendre com una experiència vital, per tant, la manera com l'infant la viu i la integra és de gran importància. Per aquest motiu, el nostre model es basa en la implicació directa del tutor/-a en l'horari de menjador, convertint-se en la figura de referència per a l'infant també en aquest important moment del dia.

La migdiada es converteix en una més de les necessitats físiques, biològiques i psicològiques que garanteix el bon desenvolupament de l'infant, per aquest motiu és un moment bàsic del dia a les escoles bressol municipal, que organitzem aquest temps de forma acurada i en les condicions necessàries per garantir el correcte descans dels infants.

Tarifes

Escolarització gratuïta de l'alumnat d'Infantil-2

Segons consta a l'Acord marc signat per la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes, les quotes d'escolarització dels alumnes d'Infantil-2 (nascuts al 2022) seran gratuïtes per al proper curs 2024-25. Les famílies només hauran d'abonar, en cas de fer-ne ús, els serveis complementaris (acollida i menjador).

La tarifació social

Les escoles bressol municipals actuem també com a element afavoridor de l'equitat social i que cerca equilibrar les possibles desigualtats dels infants derivades de les situacions familiars i/o de l'entorn més immediat i, atès que està demostrat que els beneficis de l'escolarització primerenca es veuen reflectits en els futurs processos d'ensenyament aprenentatge que desenvoluparan els infants, es proposa un sistema de tarifació social basat en la igualtat d'oportunitats.

Per tant, la tarifa que s'aplicarà dependrà del llindar de renda i del nombre de membres de la unitat familiar, a més els serveis tarifats són la jornada completa, la jornada de matí i la flexibilitat horària.

Les tarifes del servei de les escoles bressol municipals estan pendents d'aprovació. Properament les podreu consultar en aquesta mateixa pàgina.


Tarifes del servei de menjador

Les tarifes del servei de menjador de les escoles bressol municipals estan pendents d'aprovació. Les podreu consultar properament en aquesta mateixa pàgina.

Les tarifes del servei de menjador estan vinculades a la modalitat i prestació del mateix, ja que s'ofereix la possibilitat de fer ús només del servei de dinar (de 12 a 13h) o fent ús del servei de dinar i descans (de 12 a 15h).

També hi ha diferents tipus de prestació del servei que suposen una tarifa o una altra en funció de si és servei de càtering o cuina “in situ”.

Així mateix es pot fer ús del servei de manera esporàdica o fixa.

Preinscripció Curs 2024-25


Calendari finalitzats

*El sorteig públic es realitzarà al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell, c/Blasco de Garay, 19

A mesura que avanci el procés podreu consultar els següents documents:

- Llistat centre assignat 2024-2025

- Llistat baremació definitiva 2024-2025

- Oferta final 2024-2025

- Número de desempat

- Llistat baremació provisional 2024-2025


Escolarització gratuïta de l'alumnat d'Infantil-2

Segons consta a l'Acord marc signat per la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes, les quotes d'escolarització dels alumnes d'Infantil-2 (nascuts al 2022) seran gratuïtes per al proper curs 2024-25. Les famílies només hauran d'abonar els serveis complementaris (acollida i menjador).

CRITERIS I DOCUMENTS JUSTIFICATIUS

La documentació s'haurà d'adjuntar escanejada o fotografiada al final del formulari de preinscripció.

1. Documentació obligatòria:

- Certificat electrònic de la inscripció del naixement o el Llibre de família (pàgina dels progenitors i l’infant) o altres documents relatius a la filiació

- DNI de la persona sol·licitant (la direcció del DNI ha de coincidir amb la del padró). Si la persona sol·licitant és estrangera, targeta de residència on consti el NIE o el Passaport.


2. Per justificar els criteris prioritaris:

2.1. Existència de germans/es escolaritzats/des al centre: 40 punts

S’entén que un alumne té germans/es escolaritzats/des al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. Aquest criteri és aplicable a infants en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Documentació: no s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu ja que el mateix centre en fa la comprovació.

2.2. Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor/a. Es pot comprovar les escoles que donen màxima puntuació per proximitat a través del cercador. Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat que es doni més d’un dels supòsits previstos.

- Domicili dins l’àrea d’influència del centre: 30 punts. Documentació: DNI de la persona sol·licitant (IMPORTANT: l’adreça ha de coincidir amb la del padró).

- Adreça del lloc de treball dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts. Documentació: contracte laboral o certificació de l’empresa

- Domicili a Sabadell fora de l’àrea d’influència del centre: 10 punts. Documentació: DNI de la persona sol·licitant.

2.3. Renda Garantida de Ciutadania: Progenitors beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 10 punts

Documentació: document acreditatiu de ser beneficiari/ària de la prestació.3. Per justificar els criteris complementaris:

3.1.Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, o germans: quan s’acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Documentació: autorització per la consulta de dades a altres administracions.

3.2.El pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 40 punts

S'entén que el pare, mare o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, si exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/na o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

Documentació: no s'ha d'adjuntar cap documentació acredidativa perquè el mateix centre en farà la comprovació.

3.3. Família nombrosa: 15 punts

Documentació: autorització per a la consulta de dades a altres administracions.

3.4. Família monoparental: 15 punts

Documentació: autorització per a la consulta de dades a altres administracions.

3.5. Pel fet que l'alumne hagi nascut en un part múltiple: 10 punts

Documentació: llibre de la família que ho acrediti.

3.6. Pel fet que l'alumne es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts

Documentació: la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

3.7. Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts

Documentació:

- La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

- La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

3.8. Ingressos de la unitat familiar: 5 o 10 punts. Quan la renda de la unitat familiar del sol·licitant estigui entre els valors que s'indiquen:


Quadre Ingressos Familiars a Bressol

S’entendrà aquesta renda global com la suma del ingressos anuals de tots els membres computables de la unitat familiar que convisquin a la mateixa llar.

Documentació:

- declaració o esborrany de la Renda de l’any 2023 (conjunta o separada), cal adjuntar la caràtula i la/es pàgina/es on apareguin les caselles de la Base imposable general i base imposable de l’estalvi.

- en cas de no disposar de la declaració de la Renda, Declaració responsable dels ingressos de la unitat familiar acompanyada de documentació oficial que acrediti els ingressos declarats.

3.9. Preinscriure més d’un fill/a alhora sol·licitant plaça en nivells diferents: 5 punts

Documentació: serà el mateix centre qui ho comprovi directament.

3.10. Pel fet de realitzar un canvi de centre quan un alumne/a ha participat en un procés de preinscripció i, en no haver obtingut la seva primera opció, es matricula i s’escolaritza en un altre centre municipal, en cas que el curs següent torni a participar en un procés de preinscripció sol·licitant de nou el centre demanat en primera opció del curs anterior: 5 punts

Documentació: serà el mateix centre qui ho comprovi directament.

Atenció, en cas de voler al·legar aquest criteri complementari cal que contacteu amb el centre que hagueu escollit en primera opció.

3.11. Quan els dos progenitors es trobin en alguna de les següents situacions: treballant o siguin demandants d’ocupació no ocupats. En el cas de la família monoparental quan el/la progenitor/a que té els fills a càrrec estigui en alguna de les dues situacions abans esmentades. L’excedència no es considera situació laboral activa. No obstant això, tindran aquesta consideració les excedències concedides per tenir cura de fills o filles sempre que la data de la reincorporació al lloc de treball es faci al llarg del primer trimestre del curs escolar pel qual es sol·licita plaça: 4 punts

Documentació: caldrà acreditar aquesta situació amb qualsevol dels documents següents:

- Empleats: nòmina del mes d’abril 2024.

- Treballadors autònoms: rebut d’autònoms d’abril 2024

- Baixes per maternitat: nòmina del mes d’abril 2024 o la carta de Seguretat Social que comunica el termini de la baixa de maternitat.

- Excedències per cura de fills/es: Certificat de vida laboral i Certificat de l’empresa on consti data d’incorporació al lloc de treball (la incorporació haurà de ser forçosament durant el primer trimestre del curs 24/25 per poder tenir a puntuació).

- Demandants d’ocupació no ocupat: no cal aportar documentació. El Servei d’Educació farà la comprovació a l’organisme pertinent.

Preguntes freqüents


QUI POT INFORMAR SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA?
COM PUC SABER LES PLACES QUE OFEREIXEN LES ESCOLES BRESSOL I LLARS D’INFANTS?

Els centres educatius han de donar publicitat, abans de l'inici del període de preinscripció, del nombre de places totals i de les vacants en cadascun dels cursos.


QUIN ÉS EL PERÍODE PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ?

Les sol·licituds es poden presentar del 8 al 21 de maig de 2024 de forma telemàtica mitjançant un formulari online (properament s’indicarà l’enllaç per poder realitzar el tràmit)


COM ES FA EL TRÀMIT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

La sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa es presenta mitjançant un formulari online (properament s’indicarà l’enllaç per poder realitzar el tràmit) i la documentació oportuna, s’adjuntarà al final del formulari, escanejada o fotografiada.

La presentació presencial s’utilitzarà de manera excepcional, amb cita prèvia que es pot demanar per internet o bé pel telèfon del centre des del dia 8 de maig de 2024.


ES POT PRESENTAR MÉS D’UNA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ PER INFANT?

No, només es pot presentar una sol·licitud per infant a les escoles bressol municipals. La presentació de més d’una sol·licitud comportarà duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat.QUINA ÉS L’EDAT MÍNIMA PER ESCOLARITZAR ELS INFANTS?

Els infants que fan preinscripció cal que tinguin 16 setmanes l’1 de setembre de l’any que comença el curs.


PUC SOL·LICITAR PLAÇA PER AL MEU FILL/A QUE NAIXERÀ UN COP ACABAT EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA?

Quan finalitza el procés de preinscripció i matrícula, les famílies poden presentar la sol·licitud per afegir-se a la llista d’espera de les escoles bressol municipals. Els centres poden admetre també al llarg del curs nens i nenes de més de 16 setmanes.


ES POT FER LA PREINSCRIPCIÓ SI NO ES VIU ENCARA A SABADELL?

Si es preveu que els infants començaran el curs a Sabadell aquí al setembre, podeu fer preinscripció.

S'aplicarà el barem que correspongui en funció del domicili que consta en el DNI o el full d'empadronament i en el període de matrícula haureu de presentar el DNI amb l'adreça canviada. En cas que no sigui encara possible la renovació del DNI, caldrà presentar una declaració jurada amb el compromís de la renovació quan s’aixequi la suspensió i puguin renovar-lo, però si després es comprova que no es canvia adreça finalment, pot perdre la plaça perquè seria frau.


COM ES POT CONÈIXER LA PUNTUACIÓ DE PROXIMITAT D’UN DETERMINAT DOMICILI FAMILIAR?
ES MANTÉ LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN LA PRIMERA OPCIÓ PER A LA RESTA D’OPCIONS?

Sí, la puntuació obtinguda per a la primera opció es manté per a la resta de peticions.


ES PODEN SUMAR LES PUNTUACIONS CORRESPONENTS AL DOMICILI FAMILIAR I AL LLOC DE TREBALL?

No, no es poden sumar aquestes puntuacions.


QUÈ PASSA EN CAS DE BESSONS?

Es faran els tràmits necessaris perquè tots dos entrin en el mateix centre en el cas de bessons.

ES CONSIDEREN GERMANS ELS FILLS NO COMUNS D’UNA PARELLA?

Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte d’aplicar el criteri general de barem de germans al centre.


QUÈ ÉS LA RESERVA DE PLACES DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS?

En el procés d’admissió d’infants sota el principi d’equitat i igualtat d’oportunitats i per garantir una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, s'estableix amb caràcter general una reserva de plaça vacant per grup d’infants.

Les reserves de places escolars són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes les sol·licituds d’aquest alumnat que hagin estat presentades durant el procés de preinscripció. A partir d’aquesta data, les places que no s’hagin cobert s’atorgaran a sol·licituds ordinàries.


COM S’ORDENEN LES SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ?

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen primer d’acord a la suma dels criteris generals de prioritat. En igualtat de puntuació de criteris generals s’aplica el criteri complementari. L’ordenació de les sol·licituds per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat, es fa per sorteig públic al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell, c/Blasco de Garay 19..


COM PUC SABER EN QUIN ORDRE DE LA LLISTA D’ESPERA ES TROBA LA MEVA SOL·LICITUD?

Les famílies poden accedir a la consulta l’ordre de la llista d’espera per veure la informació referida al seu fill o filla a la mateixa escola bressol o al blog de les escoles bressol.


COM PUC TENIR LA INFORMACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS, DEFINITIVES I D’ASSIGNACIÓ DE PLACES?

Atenent l’oferta de places vacants, les escoles publicaran les llistes d’admesos i les llistes d’espera. Qualsevol baixa que produeixi plaça vacant tindrà en compte, en primer lloc, la llista d’espera de primera opció, i successivament, les segones, les terceres, les quartes, etc. fins que no hi hagi més peticions. Aquestes llistes d’espera es respectaran al llarg del curs i seran ateses abans de les sol·licituds fora de termini.


COM PUC TENIR LA INFORMACIÓ DEL NÚMERO DE DESEMPAT DEL SORTEIG?

El mateix dia en què es fa el sorteig se’n publica el resultat a les escoles i pàgina web del Servei d’Educació de l'Ajuntament de Sabadell.


QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula si aquesta no es fa efectiva al centre en el termini corresponent.


QUÈ S’HA DE FER QUAN UN INFANT JA ESTAT ADMÈS?

Matricular-se dins del termini establert. No matricular-se suposa la pèrdua de la plaça.


QUINA DOCUMENTACIÓ S’HAURÀ DE PRESENTAR AL CENTRE ESCOLAR PER TAL DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA?

 • Original i fotocòpia del Carnet de Vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial, on figurin les dosis de les vacunes rebudes i les dates; o si no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies.
 • Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del compte corrent.
 • 6 fotografies de l’alumne/a.

COM PUC SABER QUINES ESCOLES TENEN PLACES VACANTS UN COP FINALITZAT EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA?

Un cop començat el curs escolar les vacants que ofereixen les EBM es poden consultar posant-se directament en contacte amb l’escola bressol o trucant al servei d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell.

Jornades de portes obertes Curs 2024-25

   

Accedeix

Preguntes freqüents

Quins infants poden assistir a l’escola bressol?

Les escoles bressol són un servei que dona resposta a l’etapa educativa que comprèn el primer cicle d’educació infantil, que atén els infants de 4 mesos fins als 3 anys d’edat. Cal especificar que els centres que disposen d’aula de lactants són: CEIF Arraona, CEIF Can Llong, CEIF Can Puiggener, CEIF Creu Alta, CEIF Espronceda, CEIF Joaquim Blume i CEIF Vapor Buxeda Nou.


Com és un dia a l’escola? Quin tipus d’activitats es porten a terme?

Les activitats que es porten a terme a les escoles bressol municipals, es basen en el joc i en el treball de la vida quotidiana. Hi ha exemples de les activitats al blog de cada centre que es poden visualitzar a ebmsabadell.blogspot.com

Quin és l’horari d’obertura de les escoles bressol municipals?

L’horari d’obertura és el mateix a totes els escoles bressol municipals, de les 8:45 a les 12 i de les 15:00h a les 17:15h. Tots els centres disposen de l’opció de fer ús del servei d’acollida de les 7:45 a les 8:45 i del servei de menjador de 12:00 a 15:00h.


De quines instal·lacions disposa el centre?

Les escoles bressol municipals disposen d’aules equipades cadascuna amb bany i amb els espais i materials necessari pel correcte desenvolupament de les activitats; disposen de pati exterior per realitzar les activitats a l’aire lliure, espais d’usos múltiples per fer activitats de gran format amb els infants i amb les famílies (tallers, formacions, xerrades...). Per conèixer específicament les instal·lacions de cada centres es poden visitar els blogs de les escoles bressol municipals


Quin és l’import dels diferents serveis?

Si cliqueu aquí enllaçareu amb els preus dels diferents serveis que s’ofereixen a les escoles bressol municipals. El preu d’escolarització i d’acollida estan tarifats en funció de la renda dels pares i dels membres de la unitat familiar; els podeu consultar aquí.


Els pares i mares podem participar a les activitats de l’escola?

Si, les escoles bressol municipals de Sabadell es caracteritzen per ser escoles obertes als infants i a les seves famílies, de fet, els adults entren diàriament a l’aula a deixar i recollir al seu infant i tenir contacte diari amb l’educador/a. Totes les escolen tenen espais i trobades per implicar les famílies al dia a dia de l’escola, ja sigui a través de l’AMPA del centre o mitjançant propostes com l’hora del cafè, el dia de les famílies, els tallers formatius organitzats per l’Ajuntament...


L’escola disposa de servei de menjador? Quin tipus de menús es serveixen?

Totes les escoles bressol disposen de servei de menjador, algunes en modalitat de cuina in situ (amb elaboració del menú a les mateixes instal·lacions del centre) i altres en modalitat transportada (elaboració i distribució dels menús des d’una cuina centralitzada).

Els menús dels centres son equilibrats, estan elaborats amb aliments ecològics, de proximitat i de temporada i verificats per nutricionistes col·legiats. Tots els menús segueixen les indicacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Per veure específicament com es gestiona el servei de menjador consultar el blog de cada escola bressol municipal.


Quin és el calendari escolar?

El calendari escolar està encara en procés d’aprovació, però els criteris es mantenen respecte a cursos anteriors: iniciar el curs els primers dies de setembre amb un procés de familiarització, servei total amb menjador i acollida a mitjans de setembre i finalització del curs la tercera setmana del mes de juliol.


Si no puc venir a buscar al meu fill/a, pot venir alguna altra persona?

Sí, Pot venir un adult que no siguin els progenitors sempre i quant sigui una persona prèviament autoritzada pels pares.


Com actua l’escola si es produeix un accident?

Cada centre educatiu disposa d’un protocol en cas d’accident. El personal actua en funció del risc de la situació que es produeixi i sempre es contacta amb la família.


En què consisteix i com s’organitza el període de familiarització?

El període de familiarització és un moment important per l’infant, es tracta de donar un temps perquè es vagi acostumant a l’escola: als nous espais, als adults del centre, als companys d’aula i faci una separació del seu nucli familiar de forma progressiva i respectuosa. El calendari del centre estableix uns dies a nivell general per fer aquesta progressió, que pot allargar-se i flexibilitzar-se en funció de la situació de cada infant. Els dies de familiarització les estades al centre son curtes i acompanyades dels adults de referència de l’infant.


Es fan reunions amb les famílies?

Sí, de forma general es fan reunions tant grupals (de cada grup classe ) com individuals amb cada família per traspassar informacions específiques de cada infant.


Hi ha servei d’acollida?

Sí, aquest servei s’ofereix a totes les escoles bressol municipals en horari de matí que obre les portes de les 7:45 a les 8:45. Pot existir la possibilitat de disposar d’un servei d’acollida de tarda (en aquest cas no s’ofereix a totes les escoles, ja que només s’obriria en cas que a un centre hi hagués un mínim de famílies interessades)


Com s’actua si un nen es posa malalt a l’escola?

En cas de malaltia s’avisa sempre a la família perquè vingui a recollir l’infant. Les escoles bressol municipals disposen d’un protocol en cas de malaltia que podeu consultar aquí

Carta de serveis de les escoles bressol municipals

Podeu accedir-hi aquí

Llistat d'escoles bressol de Sabadell

CERCADOR DE CENTRES PER PROXIMITAT

Amb puntuació per proximitat lactants

Amb puntuació per proximitat 1-3 anys