Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?

Fonts
 • Patrimoni-T Secretaria General
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
 • INFOPARTICIPA 29; ITA 14

Descàrregues

Web urbanisme. Indicadors de transparència
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Inventari de béns i drets 2018
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Inventari de béns i drets 2017
Format:
Data creació: 19/12/2018
Data publicació: 20/12/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Inventari de bens i drets 2016
Format:
Data creació: 20/10/2017
Data publicació: 09/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2015
Inventari bens i drets 2015
Format:
Data creació: 20/10/2016
Data publicació: 09/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
Inventari bens i drets 2014
Format:
Data creació: 16/02/2017
Data publicació: 14/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2013
Inventari bens de drets 2013
Format:
Data creació: 16/02/2017
Data publicació: 14/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:
  Recursos Humans-T4
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1e; 9.1g
 • INFOPARTICIPA 28

Descàrregues

Web de selecció de personal - RRHH
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Fonts:Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
INFOPARTICIPA 14

Descàrregues

Organigrama de l'organització administrativa
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica l'organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats

Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
 • INFOPARTICIPA 14

Descàrregues

Equip de Govern
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica la informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.

Fonts
 • Tresoreria
Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • INFOPARTICIPA 35: ITA 45

Descàrregues

Període mitjà de pagament a proveïdors. Veure apartat C.3.6 pàgina 58 a l'enllaç següent:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Període Mig de Pagament (PMP) en Operacions Comercials : informes mensuals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica la liquidació del pressupostoss d'exercicis anteriors i/o el compte General

Fonts
 • Intervenció General
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • INFOPARTICIPA 25

Descàrregues

Liquidació 2019
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Intervenció-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a; 11.1c
INFOPARTICIPA 25; ITA 38, 40, 43, 44, 46, 71

Descàrregues

Memòria i Compte General
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Liquidació del pressupost 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Liquidació del pressupost 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Anual

Es publica la llista i / o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.

Fonts
 • Intervenció General
Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Subministradors i costos dels serveis
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
 • INFOPARTICIPA 34; ITA 58

Descàrregues

Transparència en la ocntractació. detall de contractistes i proveïdors 2018
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Es publica la normativa municipal?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Fonts:
 • Transparència
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 10.1b; 10.1c;10.1d; 10.2; 64.2
 • INFOPARTICIPA 19

Descàrregues

Web Normativa municipal en tràmit
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Web Normativa municipal vigent
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica la normativa urbanística?

Fonts
 • Urbanisme T-3
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 12.4
 • INFOPARTICIPA 20

Descàrregues

Planejament urbanístic
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica