Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas?

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2a
 • INFOPARTICIPA 33; ITA 55

Descàrregues

Relació de convenis 2019
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
2018
Relació de convenis 2018
Format:
Data creació: 01/02/2019
Data publicació: 01/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Relació de convenis 2017
Format:
Data creació: 11/04/2018
Data publicació: 19/04/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Relació de convenis subscrits 2016
Format:
Data creació: 16/03/2017
Data publicació: 15/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº habitants); i b) Inversió per habitant: (Obligacions reconegudes netes (Cap.VI i VII) x 365 / Nº habitants)

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • INFOPARTICIPA 24, 25; ITA 44

Descàrregues

Ingressos fiscals per habitant. Inversió per habitant. Veure pàgines 108 i 206 a l'enllaç següent:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Fonts:
 • Intervenció General
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • ITA 47

Descàrregues

Web de la Sindicatura especial de comptes. Enllaç a la pàgina de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on consten les auditories de comptes realitzats a l'Ajuntament i Ens Municipals, i els informes de la pròpia Sindicatura sobre els mateixos
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Memòria i Compte General
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Es publiquen les actes de les meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic a la web per aquesta informació)

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1d
 • INFOPARTICIPA 32; ITA 52

Descàrregues

Plataforma Contractació Pública. Exemple amb les actes de la Mesa de Contractació. Veure l'enllaç següent, documentació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Meses de contractació. Al perfil del contractant de l'enllaç que segueix, podeu seleccionar cada contracte del qual us interessi informació. A l'obrir la informació de cada contracte, podreu trobar tots els documents corresponents a la licitació. Hi
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen les Actes de les meses de contractació?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1d
INFOPARTICIPA 32; ITA 51, 52, 67

Descàrregues

Meses de contractació. Al perfil del contractant de l'enllaç que segueix, podeu seleccionar cada contracte del qual us interessi informació. A l'obrir la informació de cada contracte, podreu trobar tots els documents corresponents a la licitació. Hi
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen les Actes del ple municipal?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8c; 8m
 • INFOPARTICIPA 16; ITA 16, 17, 19

Descàrregues

Videoactes del Ple municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Sessions del Ple municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cada un dels Grups polítics municipals.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
 • INFOPARTICIPA 7; ITA 57

Descàrregues

Retribucions anuals segons tipus de càrrec, dedicació i règim de dedicació.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Assignacions als grups municipals
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8c; 8m
 • INFOPARTICIPA 15; ITA 16, 17, 19

Descàrregues

Sessions del Ple municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes?(govern i oposició)

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Qui són els representants polítics?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1d; 56.1; 56.2
 • INFOPARTICIPA 8; ITA 8

Descàrregues

Declaració de bens i activitats a sota de cada fotografia dels regidors del Ple
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1e
INFOPARTICIPA 33; ITA 50, 66

Descàrregues

Modificacions de contractes
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Indicadors de Transparència de la Contractació pública
Format:
Freqüència d'actualització: Anual