Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Informació econòmica i financera
El pressupost
Informes d'avaluació del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Fonts
 • INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • Estabilitat pressup i sostenibilitat financera

Estadístiques de contractació amb els diversos adjudicataris

Contractació pública, convenis i subvencions
Estadístiques de contractació
Volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els darrers cinc anys.
Fonts
 • INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
 • Relació de contractació amb els diversos adjudicat

Estadístiques de contractes de l'Ajuntament

Contractació pública, convenis i subvencions
Estadístiques de contractació
Dades estadístiques sobre els percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats d'acord amb cadascun dels procediments establerts per la legislació de contractes del sector públic
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
 • Estadístiques de contractes de l'Ajuntament

Estadístiques de sol·licituds d'accés a la informació pública

Informació institucional
Serveis municipals
Resum periòdic amb el contingut de les sol·licituds rebudes dels ciutadans
Fonts
 • Transparència1
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Estadístiques SAIPS

Estat d'execució del pressupost

Informació econòmica i financera
El pressupost
Grau d'execució del pressupost, amb actualització trimestral.
Fonts
 • INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • Estat d'execució del pressupost

Estatuts dels organismes i societats municipals

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Objectius, funcions i representants dels organismes autònoms i empreses municipals. Representants designats als seus òrgans de direcció. Acords relatius a la creació, la participació i el funcionament dels ens públics.
Fonts
 • Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1c; 9.1k
 • Estatuts organismes i soc. municipals

Estructura Organitzativa interna de l'Ajuntament.

Informació institucional i organitzativa
Organització administrativa
Informació detallada sobre l'organització administrativa de l'Ajuntament, organismes i societats municipals
Fonts
 • Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
 • Organització administrativa de l'Ajuntament

Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Plans i normes d'urbanisme
Fonts:
  Urbanisme-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4

Descàrregues

Veure l'enllaç que segueix, a l'apartat de Planejament urbanístic, els plans o projectes que preceptivament hagin d'incloure la Memòria i Normativa d'aquests estudis
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Estudis sobre el nomenclàtor de Sabadell

Fonts
 • Cultura-T
Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions
Descripció: Els informes esmentats actualment constitueixen únicament documentació d'estudi per a la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Sabadell, la finalitat de la qual és informar amb caràcter preceptiu i no vinculant sobre els assumptes relatius a la denominació d'espais públics, de conformitat a l'acord plenari adoptat en sessió de 30 de desembre de 2005.

Descàrregues

Informe-Balanç del nomenclàtor de carrers de Sabadell 2016. Josep Abad i Sentís
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Informe-balanç del nomenclàtor de carrers de Sabadell. Gabinet tècnic. Febrer de 1983. Part 1
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Informe-balanç del nomenclàtor de carrers de Sabadell. Gabinet tècnic. Febrer de 1983. Part 2
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Informe sobre la nomenclatura urbana de Sabadell vers normes per a una possible toponímia de Sabadell. Andreu Castells. 12.09.1977
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Estudis sobre el nomenclàtor de Sabadell

Fonts
 • Cultura-T
Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions
Descripció: Els informes esmentats actualment constitueixen únicament documentació d'estudi per a la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Sabadell, la finalitat de la qual és informar amb caràcter preceptiu i no vinculant sobre els assumptes relatius a la denominació d'espais públics, de conformitat a l'acord plenari adoptat en sessió de 30 de desembre de 2005.

Descàrregues

Informe-Balanç del nomenclàtor de carrers de Sabadell 2016. Josep Abad i Sentís
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Informe-balanç del nomenclàtor de carrers de Sabadell. Gabinet tècnic. Febrer de 1983. Part 1
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Informe-balanç del nomenclàtor de carrers de Sabadell. Gabinet tècnic. Febrer de 1983. Part 2
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Informe sobre la nomenclatura urbana de Sabadell vers normes per a una possible toponímia de Sabadell. Andreu Castells. 12.09.1977
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica