Informes de la Intervenció general municipal

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Descripció: Els informes de major rellevància emesos per al Intervenció general municipal, en la fiscalització i retiment de comptes econòmics i financers
Fonts:Intervenció-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA AJUNT SBD
Etiquetes:pressupost, pressupostos, presupuesto, presupuestos, rendición de cuentas, retiment de comptes, finances municipals, finanzas municipales

Descàrregues

Informes dels òrgans d'assessorament
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Informes dels òrgans d'assessorament

Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions

Descàrregues

2018
Informe sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent a les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici 2018
Format:
Data creació: 15/12/2017
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Informe de 10/10/2016 Expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals de 2017.
Format:
Data creació: 10/10/2017
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
Informe sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent a les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici 2017.
Format:
Data creació: 15/12/2016
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
INFORMES D'INTERVENCIÓ SOBRE LES ORDENANCES FISCALS: Informe de 13/10/2015 Expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals de 2016.
Format:
Data creació: 13/10/2015
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual
Informe 66/2015 sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent a les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici 2016.
Format:
Data creació: 16/12/2015
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
INFORMES SOBRE LES LÍNIES GENERALS DEL PRESSUPOST: Informe 46/2014 sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent al Pressupost prorrogat 2013 per a l'exercici 2014.
Format:
Data creació: 21/04/2014
Data publicació: 12/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual
INFORMES D'INTERVENCIÓ SOBRE LES ORDENANCES FISCALS: Informe de 30/09/2014 Expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals de 2015.
Format:
Data creació: 30/09/2014
Data publicació: 12/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual

Inventari de béns mobles de valor històric i artístic

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
La informació sobre les dades més rellevants dels béns mobles amb un valor especial
Fonts
 • Cultura-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
 • Inventari béns mobles de valor històric i artístic

Inventari de vehicles

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
Inventari de vehicles municipals, incloent els vehicles oficials.
Fonts
 • Espai Públic-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
 • Inventari de vehicles

Inventari general del patrimoni

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
La informació sobre les dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials.
Fonts
 • Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
 • Inventari general del patrimoni

Junta de Govern Local: Convocatòria, acords i actes.

Normativa, acords i actes jurídics
Sessions dels òrgans de govern
Ordres del dia , acords i actes
Fonts
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8c; 8m
 • Junta de Govern Local:convocatòria, acords i actes

L'agenda institucional de l'Alcalde / essa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seva pròxima realització

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:
  Gabinet de l'Alcaldia-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 47.2
 • INFOPARTICIPA 9; ITA 2

Descàrregues

Agenda de l'alcaldessa
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

L'Ajuntament i els Organismes i Ens vinculats

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Descripció dels organismes i ens públics vinculats o dependents de l'Ajuntament i també de les societats, les fundacions públiques i els consorcis dels quals forma part l'Administració.
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a;
 • Organismes i Ens vinculats

L'Ajuntament informa explícitament al web que publica els seus contractes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació a la Plataforma de contractació autonòmica).

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1f DISP ADD 8a.
 • ITA 54

Descàrregues

Registre Públic de Contractes
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

L'entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es).

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Informació comptable i pressupostària
Fonts:
 • Intervenció General
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • ITA 42

Descàrregues

Web de la Sindicatura especial de comptes. Enllaç a la pàgina de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on consten les auditories de comptes realitzats a l'Ajuntament i Ens Municipals, i els informes de la pròpia Sindicatura sobre els mateixos
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Memòria i Compte General
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual