La relació de convenis i encàrrecs de gestió subscrits, amb indicació de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions
Fonts:
 • Transparència
 • Serveis Municipals-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2a; 14.2c
 • INFOPARTICIPA 37: ITA 55

Descàrregues

Relació de convenis subscrits
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.

Fonts
 • IAS
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Informació sobre licitacions d'obres públiques
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
 • INFOPARTICIPA 34; ITA 68

Descàrregues

Operacions amb adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament. Classificació per nombre de contractes i per import econòmic contractat.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Perfil del contractant
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

La Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les retribucions.

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:
  Recursos Humans
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d
 • INFOPARTICIPA 26, 27; ITA 4

Descàrregues

Web: Organització administrativa muncipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

La Relació de Llocs de Treball (RLT) o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents

Fonts
 • Recursos Humans
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d
 • INFOPARTICIPA 26, 27; ITA 6

Descàrregues

Web: Organització administrativa municipal. Plantilla de personal i Societats de l'Ajuntament de Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 15.1b; 15.1d
 • ITA 56

Descàrregues

Subvencions atorgades a l'exercici de 2017
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Subvencions atorgades a l'exercici de 2018
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

La relació detallada de tots els vehicles oficials adscrits a l'Ajuntament

Fonts
 • Espai Públic
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
 • ITA 13

Descàrregues

2018
Relació de vehicles 2018
Format:
Data creació: 21/02/2019
Data publicació: 21/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Relació de vehicles 2017
Format:
Data creació: 07/05/2018
Data publicació: 08/05/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Les actes íntegres dels plens municipals.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8c; 8m
 • INFOPARTICIPA 16, ITA 17

Descàrregues

Sessions del Ple municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les dades bàsiques de tots i cadascun dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i / o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General-TComunicació-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a
 • ITA 5

Descàrregues

Web de Govern i representació de l'Ajuntament de Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Web: Organismes i Societats municipals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les dades biogràfiques de l'Alcalde/sa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu nom i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica o el seu CV, així com les seves adreces electròniques

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b; 9.1f
 • INFOPARTICIPA 1,2,3,4,5,6,10,11; ITA 1

Descàrregues

Ple de l'Ajuntament: regidors i regidores
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
 • ITA 53

Descàrregues

Volum pressupostari contractat pels diversos proveïdors i contractistes en els darrers cinc anys
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual