Plans especials de Protecció de Patrimoni

Plans d'actuació i urbanisme
Plans i normes d'urbanisme
Actuacions dutes a terme en els elements catalogats en les diferents categories del Pla, ja siguin elements inclosos al catàleg pel seu valor arquitectònic, arqueològic, natural o d'un altre tipus.
Fonts
 • Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
 • Plans especials de Protecció de Patrimoni

Plans i programes de caràcter sectorial.

Plans d'actuació i urbanisme
Plans i programes sectorials
Plans i programes anuals i plurianuals de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques. Inclou les actuacions que s'han de dur a terme, els mitjans que s'han d'utilitzar per a executar els plans i els programes, els terminis de compliment, la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius. També criteris i metodologia d'avaluació, i resultat de les avaluacions
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
 • Plans i programes de caràcter sectorial

Plans territorials parcials

Plans d'actuació i urbanisme
Plans i normes d'urbanisme
Els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans directors urbanístics.
Fonts
 • Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
 • Plans territorials parcials

Ple municipal: Convocatòria, acords i actes.

Normativa, acords i actes jurídics
Sessions dels òrgans de govern
Ordres del dia , acords i actes.
Fonts
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8c; 8m
 • Ple municipal: convocatòria, acords i actes

Plecs de Clàusules generals

Normativa, acords i actes jurídics
Normes i reglaments
Aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres contractes administratius (gestió de serveis públics i contractes administratius especials) i als privats.
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a
 • Plecs de Clàusules generals

Política de gestió de documents electrònics a l'ajuntament de Sabadell

Plans d'actuació i urbanisme
Gestió Documental
Decret d'aprovació i document annex aprovat
Fonts
 • Gestió documental, secretaria
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Política de gestió de documents electrònics

Política de gestió documental

Plans d'actuació i urbanisme
Gestió Documental
Decret d'aprovació i document annex aprovat
Fonts
 • Gestió documental, secretaria
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Política de gestió documental

Pressupost municipal

Informació econòmica i financera
El pressupost
El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals, i els programes d'actuació municipal. Inclou el pressupost de l'Ajuntament, i el dels Organismes i Empreses municipals
Fonts
 • Serveis Econòmics-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • El Pressupost municipal

Procediment de Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública

Informació institucional i organitzativa
Els serveis municipals
Informació sobre el dret d'accés a la informació pública.
Fonts
 • Transparència1
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Què és la informació pública?

Procediment electrònic de Sol.licitud d'Accés a la Informació Pública

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
Descripció: Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web - o un canal electrònic - per formular sol·licituds d'accés a la informació pública.
Origen obligació d'informar
 • ITA 74; AJUNT SBD

Descàrregues

Trámit amb Certificat Digital
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica