Organigrama de l'organització administrativa de l'Ajuntament

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Organigrama de l'estructura organitzativa interna de l'Ajuntament, amb la identificació del responsable polític i del responsable tècnic de cada àmbit.
Fonts
 • Recursos Humans
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
 • Organigrama de L'organització administrativa

Organismes amb representació municipal

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Les entitats i consorcis dels quals forma part l'Ajuntament
Fonts
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a
 • Organismes amb representació municipal

Organització Administrativa de l'Ajuntament.

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Informació detallada sobre l'organització administrativa de l'Ajuntament, organismes i societats municipals
Fonts
 • Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
 • Organització administrativa de l'Ajuntament

Òrgans de la contractació municipal

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
La informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb indicació de la denominació exacta, telèfon i adreces postals i electròniques.
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1a
 • Òrgans de la contractació municipal

Òrgans de Participació Municipal

Informació institucional i organitzativa
La Participació Ciutadana
Informació sobre tots els canals de participació ciutadana.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
 • Òrgans de Participació Municipal

Pagament de tributs municipals

Normativa, acords i actes jurídics
Normes i reglaments
Informació i Calendari del pagament de tributs periòdics i beneficis fiscals per als ciutadans
Fonts
 • Gestió Tributària
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 10.1b
 • Pagament de tributs municipals

Pla de Mandat i Plans d'Actuació Municipal - PAM

Plans d'actuació i urbanisme
Plans d'Actuació Municipal
El Pla del Govern per al mandat municipal: Document que defineix els principis que regiran l'actuació del govern municipal. Els Plansd'Actuació Municipals Anuals - PAM
Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T4
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
 • Pla de Mandat i Plans d'Actuació Municipal. PAM

Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell

Plans d'actuació i urbanisme
Plans i normes d'urbanisme
Documentació del PGMOS
Fonts
 • Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
 • Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell

Planejament General Vigent

Plans d'actuació i urbanisme
Plans i normes d'urbanisme
Modificacions dels plans i programes i la informació econòmica, geogràfica i urbanística utilitzada. Memòria del Pla General i Modificacions puntuals del PGMOS.
Fonts
 • Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
 • Planejament General Vigent

Plans d'Actuació Municipal de caràcter transversal

Plans d'actuació i urbanisme
Plans d'Actuació Municipal
Els Plans i Programes anuals i plurianuals de caràcter transversal, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques. Inclou les actuacions, els mitjans per executar-los, els terminis de compliment, memòries o estudis tècnics. També el resultat de les avaluacions
Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T4
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
 • Plans D'actuació Municipal de caràcter transversal