Les licitacions de contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d'execució. Els contractes subscrits, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords.
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
 • Les licitacions de contractes

Les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats.

Fonts
 • Urbanisme
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
 • INFOPARTICIPA 18; ITA 62

Descàrregues

Text Refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les modificacions dels contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • IASTransparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1e
 • INFOPARTICIPA 33; ITA 50

Descàrregues

Indicadors de Transparència de la Contractació pública
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Modificacions de contractes
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, alcalde o regidor delegat.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Informació comptable i pressupostària
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • ITA 38

Descàrregues

Modificacions de pressupost 2017
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Modificacions del pressupost 2018
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic a la web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web).

Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Informació sobre licitacions d'obres públiques
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • TransparènciaIAS
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1e
 • INFOPARTICIPA 33; ITA 66

Descàrregues

Indicadors de Transparència de la Contractació pública
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Modificacions de contractes
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8c; 8m
 • INFOPARTICIPA 16, ITA 16

Descàrregues

Sessions del Ple municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, amb els informes de seguiment; Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc mediambiental

Fonts
 • Serveis Municipals-T1
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
 • INFOPARTICIPA 18; ITA 61

Descàrregues

Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic i avaluacions del risc. (Veure a l'apartat de Planejament urbanístic el plans o projectes que preceptivament han d'incloure aquests estudis.)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
S'actualitza la informació dels indicadors de l' Agenda 21 + 10, i es publica a través de les pàgines següents:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Fonts:
 • Recursos Humans
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1m
 • ITA 21

Descàrregues

2020
Des de l'inici de l'actual mandat municipal, el juny de 2019, no s'ha produït cap resolució municipal sobre incompatibilitats d'Alts càrrecs. Data d'actualització: gener de 2021
Format:
Data creació: 01/03/2021
Data publicació: 15/04/2021
Freqüència d'actualització: Anual

Les resolucions judicials que afectin a l'Ajuntament

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Assessoria Jurídica
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1h
 • ITA 20

Descàrregues

Resolucions administratives: Es publiquen totes les resolucions administratives que puguin tenir rellevància pública en els acords de Ple i de la Junta de Govern Local. Gener, 2021
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Resolucions judicials. Es publiquen les resolucions judicials de caràcter col·lectiu que afectin a una disposició de caràcter general de l'Ajuntament
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les retribucions percebudes pels alts càrrecs de de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les entitats participades pel mateix.

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:
  Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
 • INFOPARTICIPA 27; ITA 7

Descàrregues

Personal eventual: Informació sobre el seu perfil i dades biogràfiques, característiques, funcions i retribucions
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica