Les dades bàsiques de tots i cadascun dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i / o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General-TComunicació-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a
 • ITA 5

Descàrregues

Web de Govern i representació de l'Ajuntament de Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Web: Organismes i Societats municipals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les dades biogràfiques de l'Alcalde/sa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu nom i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica o el seu CV, així com les seves adreces electròniques

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b; 9.1f
 • INFOPARTICIPA 1,2,3,4,5,6,10,11; ITA 1

Descàrregues

Ple de l'Ajuntament: regidors i regidores
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
 • ITA 53

Descàrregues

Volum pressupostari contractat pels diversos proveïdors i contractistes en els darrers cinc anys
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Les licitacions de contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d'execució. Els contractes subscrits, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords.
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
 • Les licitacions de contractes

Les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
 • INFOPARTICIPA 18; ITA 62

Descàrregues

Text Refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les modificacions dels contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • IASTransparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1e
 • INFOPARTICIPA 33; ITA 50

Descàrregues

Indicadors de Transparència de la Contractació pública
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Modificacions de contractes
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, alcalde o regidor delegat.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Informació comptable i pressupostària
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • ITA 38

Descàrregues

Modificacions de pressupost 2017
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Modificacions del pressupost 2018
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic a la web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web).

Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Informació sobre licitacions d'obres públiques
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • TransparènciaIAS
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1e
 • INFOPARTICIPA 33; ITA 66

Descàrregues

Indicadors de Transparència de la Contractació pública
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Modificacions de contractes
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8c; 8m
 • INFOPARTICIPA 16, ITA 16

Descàrregues

Sessions del Ple municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, amb els informes de seguiment; Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc mediambiental

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
 • INFOPARTICIPA 18; ITA 61

Descàrregues

Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic i avaluacions del risc. (Veure a l'apartat de Planejament urbanístic el plans o projectes que preceptivament han d'incloure aquests estudis.)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
S'actualitza la informació dels indicadors de l' Agenda 21 + 10, i es publica a través de les pàgines següents:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica