Informació geogràfica

Informació institucional
La ciutat
Informació amb la cartografia de Sabadell
Fonts
 • Informació de base
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA Llei 19/14 Article: 8.1.k) d
 • Informació geogràfica

Informació i difusió del Dret d'Accés a la Informació Pública

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
Descripció: El portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'accés a la informació i per facilitar l'accés aquest procediment administratiu.
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD; ITA 72

Descàrregues

Tràmit presencial i Formulari:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Tràmit amb Certificat Digital
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).

Fonts
 • IAS
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Urbanisme i obres d'infraestructura
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
 • INFOPARTICIPA 30; ITA 69

Descàrregues

A partir de febrer de 2018 a la Plataforma Contractació Pública, filtrant per tipus de contacte: obres. Exemple
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Els contractes municipals: Perfil Contractant. Contractació pública: OBRES
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Informació sobre consultes, queixes i suggeriments de l'activitat municipal

Informació institucional
Serveis municipals
Enquestes, i altres avaluacions amb participació dels ciutadans, sobre la prestació dels serveis municipals.
Fonts
 • Serveis Municipals-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
 • Qualitat dels serveis municipals

Informes de la Intervenció general municipal

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Descripció: Els informes de major rellevància emesos per al Intervenció general municipal, en la fiscalització i retiment de comptes econòmics i financers
Fonts:Intervenció-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA AJUNT SBD
Etiquetes:pressupost, pressupostos, presupuesto, presupuestos, rendición de cuentas, retiment de comptes, finances municipals, finanzas municipales

Descàrregues

Informes dels òrgans d'assessorament
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Informes dels òrgans d'assessorament

Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions

Descàrregues

2018
Informe sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent a les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici 2018
Format:
Data creació: 15/12/2017
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Informe de 10/10/2016 Expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals de 2017.
Format:
Data creació: 10/10/2017
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
Informe sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent a les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici 2017.
Format:
Data creació: 15/12/2016
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
INFORMES D'INTERVENCIÓ SOBRE LES ORDENANCES FISCALS: Informe de 13/10/2015 Expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals de 2016.
Format:
Data creació: 13/10/2015
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual
Informe 66/2015 sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent a les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici 2016.
Format:
Data creació: 16/12/2015
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
INFORMES SOBRE LES LÍNIES GENERALS DEL PRESSUPOST: Informe 46/2014 sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent al Pressupost prorrogat 2013 per a l'exercici 2014.
Format:
Data creació: 21/04/2014
Data publicació: 12/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual
INFORMES D'INTERVENCIÓ SOBRE LES ORDENANCES FISCALS: Informe de 30/09/2014 Expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals de 2015.
Format:
Data creació: 30/09/2014
Data publicació: 12/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual

Informes dels òrgans d'assessorament

Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions

Descàrregues

2018
Informe sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent a les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici 2018
Format:
Data creació: 15/12/2017
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Informe de 10/10/2016 Expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals de 2017.
Format:
Data creació: 10/10/2017
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
Informe sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent a les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici 2017.
Format:
Data creació: 15/12/2016
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
INFORMES D'INTERVENCIÓ SOBRE LES ORDENANCES FISCALS: Informe de 13/10/2015 Expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals de 2016.
Format:
Data creació: 13/10/2015
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual
Informe 66/2015 sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent a les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici 2016.
Format:
Data creació: 16/12/2015
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
INFORMES SOBRE LES LÍNIES GENERALS DEL PRESSUPOST: Informe 46/2014 sobre el compliment d'objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent al Pressupost prorrogat 2013 per a l'exercici 2014.
Format:
Data creació: 21/04/2014
Data publicació: 12/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual
INFORMES D'INTERVENCIÓ SOBRE LES ORDENANCES FISCALS: Informe de 30/09/2014 Expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals de 2015.
Format:
Data creació: 30/09/2014
Data publicació: 12/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual

Inventari de béns mobles de valor històric i artístic

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
La informació sobre les dades més rellevants dels béns mobles amb un valor especial
Fonts
 • Cultura-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
 • Inventari béns mobles de valor històric i artístic

Inventari de vehicles

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
Inventari de vehicles municipals, incloent els vehicles oficials.
Fonts
 • Espai Públic-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
 • Inventari de vehicles

Inventari general del patrimoni

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
La informació sobre les dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials.
Fonts
 • Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
 • Inventari general del patrimoni