Relació de contractes menors

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
 • Relació de contractes menors

Relació de contractes oberts i negociats

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
 • Relació de contractes oberts i negociats

Relació de contractes temporals i d'interinatge

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament, corresponent als contractes temporals i d'interinatge.
Fonts
 • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d
 • Relació de contractes temporals i d'interinatge

Relació de Llocs de Treball i Plantilla Municipal

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament RLT i la plantilla de funcionaris, de laborals, i de personal eventual.
Fonts
 • Recursos Humans-T3
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d
 • Plantilla de l'Ajuntament i empreses municipals

Resolució de recursos sobre contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Altres informacions de contractació
Les resolucions dels recursos especials, de les qüestios de nulitat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació. I també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1i
 • Resolució de recursos sobre contractes

Resolucions administratives i judicials rellevants

Normativa, acords i actes jurídics
Actes jurídics i administratius
Les resolucions que puguin tenir rellevància pública, i les que afectin a les persones obligades al compliment de la llei de transparència.
Fonts
 • Defensa Jurídica-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1h
 • Resolucions administratives i judicials rellevants

Resolucions judicials que afectin l'Ajuntament.

Fonts
 • Defensa Jurídica-T
Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions
Descripció: L'Ajuntament de Sabadell publicarà en aquest espai les resolucions judicials de caràcter col·lectiu que afectin a una disposició de caràcter general de l'Ajuntament.(des de l'1 de gener de 2014)
SERVEI D'ASSESORIA JURÍDICA

Descàrregues

Sentència de declaració de nulitat de l'acord d'aprovació del Pla Especial de Protecció Patrimonial de Sabadell, i de l'esmentat pla. 27 de març de 2015.
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Resolucions sobre incompatibilitats d'Alts Càrrecs

Informació institucional i organitzativa
Els regidors
Informació de les resolucions d'iincompatibilitat d'Alts càrrecs amb la forma i les condicions que es determini per reglament.
Fonts
 • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1m
 • Resolucions Incompatibilitats alts càrrecs

Retribucions de la plantilla municipal

Informació econòmica i financera
Economia i finances
Informació sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pels empleats públics, agrupada en funció dels nivells i els cossos.
Fonts
 • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1e
 • Retribucions de la plantilla municipal

Retribucions dels regidors i regidores. Assignació als grups municipals.

Informació institucional i organitzativa
Els regidors
Les retribucions, indemnitzacions i dietes dels regidors i regidores , i l'alcalde/essa. Assignació dels grups municipals i justificació de les mateixes.
Fonts
 • Recursos Humans-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
 • Retribucions dels regidors/res.Grups Municipals