PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
           

COMERÇ

Normativa

Horaris comercials

Horaris comercials

Horari general

Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

Els comerços poden obrir un màxim de 75 hores setmanals com a màxim:
 • entre les 6.00h i les 21.00h, de l'1 d'octubre al 31 de maig, ambdós inclosos.
 • entre les 7.00h i les 22.00h, de l'1 de juny al 30 de setembre, ambdós inclosos.
A més els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general:
 • tots els festius (*), excepte els festius autoritzats.
 • els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.
 • i avançar l'horari de tancament a les 20.00h els dies 24 i 31 de desembre.
A Catalunya el comerç en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l'any, d'acord al calendari que fixa la Generalitat, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.
  (*) Suspès en alguns casos per la interposició de recurs d’inconstitucionalitat
Nota: Els supermercats en què el seu titular no té la consideració de PIME estan subjectes a aquestes limitacions horàries. Per a més informació consulteu la Llei 18/2017. També podeu consultar la web de Generalitat de Catalunya.
D'acord amb la interlocutòria de data 21/03/2018 dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucional núm. 5332-2017, resta suspès l'article 37.1.) de la Llei 18/2017, d'1 d'agost , de comerç, serveis i fires, fins a que dicti sentència. Entre tant, i fins que la sentència que pugui dictar el Tribunal Constitucional no determini la norma aplicable, els establiments comercials amb una superfície de venda inferior als 300 m2 tenen llibertat per a determinar els dies i hores d'obertura al públic, inclosos els establiments gestionats en règim de franquícia, sempre i quan la seva explotació no estigui al càrrec d'una gran empresa (més de 249 persones empleades i un volum de negoci superior als cinquanta milions d'euros -recomanació 2003/361/CE de la Comissió de 6.5.03-), d'acord amb el que preveu l'article 5.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment per a la competitivitat.

Exclusions de l'horari general

 • Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, i les botigues a l'abast (o botigues de conveniència). Així com les farmàcies i gasolineres.
 • Nota: cal tenir en compte que l'excepcionalitat horària dels supermercats amb superfície de venda inferior als 300 metres quadrats s'aplica únicament en el cas que el titular sigui PIME (art. 5.2 de la Llei de l'Estat 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials). Per a més informació consulteu la Llei 18/2017

Festius d'obertura comercial

Festius d'obertura comercial

2021

 • 3 de gener
 • 4 de juliol
 • 15 d'agost
 • 1 i 28 de novembre
 • 6, 8 i 19 de desembre
A Sabadell, el Ple municipal de 6 d'octubre de 2020 ha acordat fixar els dies 5 i 12 de desembre (per reforçar la campanya de Nadal), com a dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada per a l'any 2021.

2022

 • 2 i 9 de gener
 • 6 i 26 de juny
 • 15 d'agost
 • 6, 8 i 18 de desembre
Calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festiu. Diari oficial de la Generalitat, l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig de 2021, de la Generalitat de Catalunya.
Bosses de plàstic

Bosses de plàstic

Prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic

 • El 31 de març de 2017 va entrar en vigor l'obligatorietat de pagar les bosses de plàstic de nanses a tots els comerços amb la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Des de llavors, es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic en els punts de venda de mercaderies o productes.
 • La mesura s'aplica a tots els comerços de Catalunya, sigui quina sigui la seva tipologia, sempre que en vendre el producte facin servir bosses de plàstic. Queden excloses les bosses compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent.
 • Més informació per a establiments comercials. Llegir més.

Llegir més

Reglaments mercats municipals

Reglaments mercats municipals

Reglament del Mercat Central

Reglament dels mercats de la Creu Alta, Campoamor, Merinals i Torre-romeu

Ordenança Fiscal 4.3

Plecs de prescripcions tècniques mercats municipals

Plecs de prescripcions tècniques mercats municipals

Plec de prescripcions tècniques parades i locals Mercat de Torre-romeu

Plec de prescripcions tècniques parades Mercat Central

Plec de prescripcions tècniques magatzems Mercat Central

Plec de prescripcions tècniques parades Mercat de la Creu Alta

Plec de prescripcions tècniques parades i locals Mercat dels Merinals

Plec de prescripcions tècniques parades i locals Mercat de Campoamor

Marxants

Marxants

Decret 162/2015, de venda no sedentària en mercats de marxants

 • El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, constitueix el desenvolupament reglamentari en el marc normatiu català dels trets bàsics que han de tenir en compte les administracions locals a l'hora de redactar i aprovar les seves ordenances municipals, per tal d'establir uns nivells mínims de seguretat jurídica tant per als propis ajuntaments com per als marxants i les seves organitzacions i disposar així d'uns paràmetres adequats en els que poder basar les seves expectatives econòmiques.
 • Per tant l'objecte d'aquest Decret és establir el marc normatiu de la regulació de la venda no sedentària organitzada en mercats de marxants com a modalitat de venda no sedentària.
 • Per a més informació consulteu el Decret 162/2015, de venda no sedentària en mercats de marxants.

Consulteu

Reglament regulador de la venda no sedentària als encants setmanals de Sabadell

Ordenança Fiscal 4.4

Equipaments comercials

Equipaments comercials

Decret Llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials

 • Aquesta normativa és la transposició de la Directiva Europea de Serveis (Directiva 123/2006/CE) a la normativa comercial catalana.
 • La nova normativa dictamina que la implantació de noves superfícies comercials es faci sempre dins la trama urbana consolidada dels municipis.
 • Per a més informació consulteu el Decret Llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials.

Llegir més

Decret 378/2006, d'equipaments comercials

 • Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius, i es classifiquen tenint en compte la seva superfície, la forma de venda, l'assortiment i la relació amb d'altres establiments.

Llegir més

Ordre CTC/460/2005, tipologia equipaments comercials

Llegir més

Venda de pa

Venda de pa

Regulació específica de la venda de pa

 • Es fa distinció entre els establiments dedicats essencialment a la venda de pa i altres establiments, que d'acord amb la normativa tecnicosanitària poden compatibilitzar aquesta activitat amb la venda de pa.
 • Es consideren establiments essencialment dedicats a la venda de pa -establiments especialitzats- els que destinin a la venda de pa i derivats una superfície neta de venda de 30 m2, com a mínim, i això representi un 60%, també com a mínim, del total de la superfície neta de venda de l'establiment. L'horari d'obertura dels establiments dedicats a la venda de pa és lliure.
Advertència: Cal tenir en compte el Reial decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s'aprova la regulació tecnicosanitària per a la fabricació, circulació i comerç del pa i pans especials (BOE 146, de 19 de juny de 1984) i el Reial decret 285/1999, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1137/1984, de 28 de març (BOE 46, de 23 de febrer de 1999).

Llegir més

Venda de productes pirotècnics

Venda de productes pirotècnics

Per la revetlla de Sant Joan

 • Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de productes pirotècnics, que poden romandre oberts al públic, a més dels dies feiners, tots els diumenges i festius del mes de juny durant un màxim de quinze hores dins la franja horària compresa entre les set del matí i les deu del vespre.
Venda de llibres

Venda de llibres

Per la Diada de Sant Jordi

Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de llibres poden romandre oberts al públic els dies 22 i 23 d'abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, si un d'aquests dos dies o tots dos s'escauen en festiu.

També et pot interessar...